نظرسنجی

نظر سنجی نحوه پذیرش محصولات برای گارانتیعالیخوبمتوسطضعیفتحویل به موقع دستگاهعالیخوبمتوسطضعیفمدت زمان انجام تعمیراتعالیخوبمتوسطضعیفنحوه برخورد کارکنانعالیخوبمتوسطضعیفنحوه رسيدگي به شكايات و پيشنهاداتعالیخوبمتوسطضعیفصداقت کارکنان (در توضیح عیوب و تعمیرات)عالیخوبمتوسطضعیفدقت کارکنان در شنیدن مشکلات و انجام تعمیراتعالیخوبمتوسطضعیفپاسخگو بودن کارکنانعالیخوبمتوسطضعیفلطفا اگر موردی هست که می تواند به ما در جهت بهبود فرایندها کمک کند و یا اگر کاستی از مجموعه [...]